• logoनेपाली
 • logoEnglish
 • |
 • logo Check Mail

आर्थिक प्रशासन शाखा

 • मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको साधारण तर्फको वार्षिक बजेट तयार गरी पेश गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुर्याउने ।
 • बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गर्ने ।
 • बिनियोजन बमोजिम बजेट खर्चका लागि पेश गर्ने ।
 • राजश्व सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्‍ने ।
 • लेखा तयार गर्ने ।
 • परीक्षण गराउने ।
 • निकायको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने ।
 • अभिलेख राख्‍ने र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्बन्धित कार्यको प्रगति विवरण तयार गर्ने ।

Recent Posts